top of page
Søk

Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


eng below //Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


tresnitt, markørpenn, hullkoppsag, boremaskin, mølle- og børstemaskin, akryl og fluorescerende pigment på MDF, tent med konstruksjonslamper dagtid og uvlampe natt.

732 x 244 cm uten hull

787 x 244 cm med hull


2018Jeg fikk et tilbud om å invitere hele MA kullet til utstilling i nybygget Tromsø Havn desember 2018. Et enormt lokale som stod tomt da Havna ikke hadde fått etablert noen leietagere.


Gjennom felles møter avgjorde vi som førsteårs masterstudenter fra Kunstakademiet og ta utfordringen. Som studenter ønsket vi frihet til å utvikle individuelle verk og utstillingen hadde ingen føringer for det endelige resultatet.


Bygget hadde mottatt endel negative reaksjoner for å sperre enda et nytt område mot havet. Nybygget har også fått ytterlige kritikk for ikke å skjerme passasjerer fra et tøft vintervær og klima, som var den egentlige motivasjonen for konstruksjonen. Mange lokale innbyggere hadde utrykk misnøye. Dette ble min egen inspirasjon. Jeg bestilte inn mdf plater som kunne kappes til målene på byggets innvendige vestvendte vinduer.Utstillingen ble en kollektiv romløsning utarbeidet gjennom møter og eksperimentering.Utviklingen av eget verk til MAMASHOWSHOW


Jeg malte et maleri i samme format som vinduene i bygdningen. Maleriets motiv ble en komposisjon av dekonstruksjon og byggverk i Tromsø fiktivt satt sammen med mennesker og dyr. Kjente landemerker, som utgjør denne byens førsteinntrykk for en turist.verket i prosess i prosjektrommet på Kunstakademiet, TromsøHvilken utsikt sperret egentlig nybygget for: Hva er det ankomsten til Tromsø by fra havet egentlig betyr? Hva gjør all denne rekonstruksjonen av byen for turisme med våre estetiske valg?utdrag av verk under utvikling
Maleriets fluoriserende pigmenter forsterket noen av synsinntrykkene jeg personlig hadde hatt som nyankommet student for fire år siden.


Verket og monteringen


Alle seks mdf plater ble kuttet i to slik at målene av vinduene ble korrekte. Verket utgjøres av tilsammen 12 stående malerier.


under montering

Jeg plasserte verket på gulvet for å binde vinduene og maleriene sterkere sammen. Arbeidslysene som opplyste maleriene dannet en trekant rundt verket. Når en nærmet seg maleriet for å se på detaljer kastet man enorme skygger på sideveggene i lokalet. Stod man på den andre siden av rommet så man skyggene flyte over veggene slik man ser arbeiderene på byggeplasser opplyst av soler , Tromsø lokale benevnelse på arbeidslamper.


MAMASHOWSHOW / foto : Mihaly Stefanovicz

with

Anne Lindgaard Møller ( DK )

Markus Garvin (NO)

Guri Simone Jenssen Øveraas (NO)

William Andre Frjals Bentsen (NO)

Mihaly Stefanovicz ( PT )Deler av verkende til Anne Lindgaard Møller, William Andre Frjals Bentsen og Mihaly Stefanovicz / foto: Mihaly Stefanovicz

verk av William Andre Frjals Bentsen / foto : Mihaly Stefanovicz


verk av Markus Garvin, Anne Lindgaard Møllerand Mihaly Stefanovicz


skulpturer Anne Lindgaard Møller


Rekonstruksjon av dekonstruerte utsikter montert

 
eng //
Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


woodcut, marker pen, hole cup saw, drill, mill and brush machine, acrylic and fluorescent pigment on MDF, lit with construction lamps daytime and UV light at night. 732 x 244 cm without hull 787 x 244 cm with hull

MAMASHOWSHOW, Havna Tromso

2018

I received an offer to invite the entire MA class to an exhibition in the newly built Tromsø Harbor in December 2018. A huge room that was empty when Havna had not established any tenants.

Through joint meetings, the first Master of Arts from the Academy of Arts decided to take the challenge. As students, we wanted the freedom to develop individual works and the exhibition had no guiding principles for the final result.


The building had received some negative reactions to block new areas towards the sea. The new building has also received further criticism for not shielding passengers from a harsh winter weather and climate, which was the real motivation for the construction. Many local residents expressed their dissatisfaction. This became my own inspiration. I ordered mdf boards that could be cut to the dimensions of the building's west-facing windows.

The exhibition was a collective space solution offered through meetings and experimentation. Below you will see pictures of my work alone and in the room with the artists mentioned above.The development of my work for MAMASHOWSHOW

 I painted a painting in the same format as the windows in the building. The motif of the painting became a composition of deconstruction and construction in Tromsø fictitiously put together with people and animals. Famous landmarks, which make up this city's first impression for a tourist.

the work in process in the project room at the Art Academy, Tromsø

 What view does the new building really block: What does the arrival of Tromsø from the sea really mean? What does all this reconstruction of the city for tourism do with our aesthetic choices?

 The painting's fluorescent pigments reinforced some of the visual impressions I had personally had as a newly arrived student four years ago. I had had a preconceived notion of loneliness and isolation, and though to a certain extent I would get that right; this city should give me something no other city had.


excerpt of works under development

 I've always been moving. Growing roots is very difficult. I get restless and thirsty for life. Still in search of new experiences, I hunt them in new cities every year. But Tromsø, as a kind of inner counterpart to the sensory impressions and experiences in life, gave me peace and planted my feet to the ground. Arctic colors and high, ever-changing mountains walled me into a reality I didn't need to escape. This was acceptable. Safe. This was true for me. My eyes lifted and I didn't only see gray on the way to school and work.


I hope that this view that also feeds the city can be preserved for those like me into the future.


The work and the assembly

All six MDFs were cut in half so that the dimensions of the windows were correct. The work consists of a total of 12 standing paintings.


during assembly

 I placed the work on the floor to tie the windows and the paintings stronger together. The work lights that illuminated the paintings formed a triangle around the work. When someone approached the painting to look at details they cast enormous shadows on the sidewalls of the room. If you stood on the other side of the room you watch the shadows float over the walls as you can see the workers at construction sites, illuminated by suns, Tromsø's local term for work lamps.MAMASHOWSHOW / photo: Mihaly Stefanovicz

with

Anne Lindgaard Møller ( DK )

Markus Garvin (NO)

Guri Simone Jenssen Øveraas (NO)

William Andre Frjals Bentsen (NO)

Mihaly Stefanovicz ( PT )
detail of works by Anne Lindgaard Møller, William Andre Frjals Bentsen and Mihaly Stefanovicz / photo: Mihaly Stefanovicz


works by William Andre Frjals Bentsen / photo: Mihaly Stefanovicz

works by Markus Garvin, Anne Lindgaard Møllerand Mihaly Stefanovicz


sculptures by Anne Lindgaard Møller


Reconstruction of Deconstructed Views

Comments


bottom of page