top of page
Søk

Et Rosa Bilde


detalj
detalj, Et rosa bilde - 2019

gårdsmaling og fluorescent pigment på naust

22,5 m2

Perspektivet Museum

Tromsø


2019


Intervju fra året 2020 med Liv Hanne Haugen om verket, en del av «Vandring i Friluftsmuseet» i Folkeparken Tromsø: trykk her!eng below //


Våren 2019 ble jeg kontaktet av WOW - Walls of Women Tromsø med forespørsel om å være kunstnerisk ansvarlig for et maleri som skulle hedre marinemaler Betzy Akersloot-Berg (1850-1922).


WOW setter fokus på kvinner fra historien gjennom en serie veggmalerier. Verket av Betzy skulle bli nummer to i en serie, hvor Wanny Woldstad i Nordre Tollbodgate 3 var nummer en.


Maleriet skulle males sommeren 2019 på et naust i Folkeparken, Perspektivet Museum sitt friluftmuseum sør på Tromsøya.


Verk av Betzy Akersloot Berg. Bildet er tatt før montering på Nordnorsk Kunstmuseum.

Betzy hedres av WOW dette året fordi Nordnorsk Kunstmuseums hovedsatsning, Like Betzy (15.06.2019 - 16.02.2020) ønsker å rette et kritisk blikk på neglisjerte historier. Hvem er «like» Betzy i dag? Hvilke andre historier har forsvunnet?

Kuratert av Charis Gullickson viser utstillingen et langt kunstnerliv med sjøreiser, eventyriske historier og malerier fra kyst og hav. "Like Betzy" viser også lignenede historier fra likemenn, kjente fortsatt i dag i vår kunsthistorie, men Betzy har da alså havnet i deres skygge.
av Scherjon,Trix, Mastergradsoppgave, 2010


Maleriet skulle gjennomføres i samarbeid med flere fra kunstnergruppa i WOW og jeg fikk frie tøyler. I forkant leste jeg om Betzy, så monteringen av utstillingen til Nordnorsk Kunstmuseum, startet fargetester samt utarbeidet designet. Vi startet å male første helgen i Juli under åpningen av friluftmuseet. Derfor ville jeg utvide det typiske landskapsmaleriet malt med grid til naustveggen også performativt.Grid i Folkeparken første helgen i Juli 2019Gjesvær før montering på NNKś utstilling Like Betzy

Mitt første møte med Gjesvær


Jeg opplevde impresjonistiske penselstrøk i «Gjesvær». Måkenes figurasjon minnet om å sløye fisk på havet fra åpen båt. Jeg så penselstrøk villere en Balkes. Varmere lysere toner.. Var dette et kvinnelig perspektiv? Hvordan var reaksjonene på 1800 tallet til denne frie bevegelsen? Gale uformelige måker som jakter på innvoller rett under havflaten. Skildret til meg av Betzy, langt forut for sin egen tid.


Les mer om Gjesvær her
Utførelse og fargevalg


første skisse og fargetest 2019

Det endelige motivet skulle ikke konkurrere med det figurative kystlandskapet i omgivelsene men fungere som et stilisert, abstrahert mønster på byggets stående panel. Flytende på veggen med stedspesefikke materialer, former og farger. Etter endel frem og tilbake finner jeg ut at gårdsmalingen brukt på naustet er best. Sakte former det seg en ide om et lyserødt landskap.


Valørtest på naustet i Folkeparken før veggen prepareres med et ferskt strøk rødmaling.

Jeg lander på rosa, en sensuell farge som formidler styrke. På Betzys levetid var det en farge brukt av menn og nyfødte gutter. Rosa er også en farge mye brukt i dag. I vår tid en feministisk farge, men den fyller også morgenhimmelen vår i Nordnorge store deler av vinteren, i mørketiden, når solen aldri står over horisonten.


Det originale Regnbueflagget som ble designa for Gay and Lesbian Freedom Day Parade i San Francisco i 1978 hadde åtte farger, deriblant rosa og turkis. Les mer her.


Logo malt av Liv Ragnhild Kjellman, Betzyś malekasse bygget av Hedvig Ølmheim.

Men rosa er egentlig ikke en farge. Det er jo bare lyserød.


Vi skaper et landskap som egentlig ikke er et landskap. Med en definert farge som egentlig ikke er en egen farge.


Over tre maledager med bruk av grid, den gamle teknikken Betzy selv brukte, overførte vi i WOW sin kunstnergruppe et design med ugangspunkt i verkene Gjesvær og Kystparti i Nord-Norge til naustet og malte det rosa.


Et rosa landskap av vill natur og dyrisk desperasjon. Sensuelle farger som lyser i mørket, som mye av det som lever i havet gløder i mørket. Et håp i mørketiden, som penselstrøkene til Betzy banket håp inn i mitt hjerte som en kvinnelig kunstner, da jeg så utstillingen på NNKM for første gang.


Til slutt ble designet forenklet, stilisert, som komplekse anliggender ofte blir når de er hentet fra en annen tid.Epilog


Betzy var nok en kvinne med den oppfatning av at hun kunne gjøre som hun ville. Hun tegnet kanskje et lysere bilde av egne omgivelser for å bevare den oppfattelsen. Kanskje det var årsaken til hennes meritter. Jeg tror kvinnelige kunstnere bør tegne et rosa landskap av egen virkelighet, uavhengig av fordommer og utfordringer. Værne om håpet i dagliglivet. Det begynner med vår egen oppfattelse av virkeligheten.


Slik kan vi kanskje tegne en litt lysere versjon av vår egen tid.


Et håp i mørketia. Et rosa bilde. Takk Betzy.
foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum


// Takk til WOW - Walls of Women, Perspektivet Museum og Nordnorsk Kunstmuseum.Med på gjennomføringen av maleriet var :


Grafisk designer Siri W. Jachlin (NO)

Arkitekt Sara Lund (NO)

Billedkunstner André Enger Aas (NO)

Grafisk designer, illustratør og initiativtaker for WOW Liv Ragnhild Kjellman (NO) Prosjektleder for Perspektivet Museum Hedvig Ølmheim (NO)


For mer informasjon ta kontakt med WOWPresse:


Nordnorsk Kunstmuseum:


WOW:

Et rosa bilde - 2019
 eng //


detail, A pink picture - 2019

Et Rosa Bilde / A pink picture


farm paint and fluorescent pigment on boat house

22,5 m2

Perspektivet Museum

Tromsø


2019In the spring of 2019, I was contacted by WOW - Walls of Women Tromsø with a request to be artistically responsible for a painting to honor marine painter Betzy Akersloot-Berg (1850-1922).  WOW focuses on women from history through a series of murals. The work of Betzy was to be number two in a series, where Wanny Woldstad in Nordre Tollbodgate 3 was number one.  The painting was to be painted in the summer of 2019 on a boathouse in Folkeparken, Perspektivet Museum's open air museum south on Tromsøya.

Work by Betzy Akersloot Berg at Nordnorsk Kunstmuseum.

The reason why precisely Betzy is honored by WOW this year was that the Northern Norwegian Art Museum's main venture, Like Betzy (15.06.2019 - 16.02.2020) wants to take a critical look at neglected stories. Who is "like" Betzy today? What other stories have disappeared? Curated by Charis Gullickson, the exhibition shows a long artistic life with sea voyages, adventurous stories and paintings from coast and sea. "Like Betzy" also shows similar stories from peers, still known today in our art history, but Betzy has since ended up in their shadow.The painting was to be done in collaboration with several from the artist group in WOW and I got free rein. In advance, I read about Betzy, saw the installation of the exhibition at Nordnorsk Kunstmuseum, started color tests and worked out the design. We started painting the first weekend in July during the opening of the open air museum. Therefore, I wanted to extend the typical landscape painting painted with grid to the boathouse wall also performatively.Grid in Folkeparken first weekend in July 2019


 My first meeting with Gjesvær

Gjesvær before mounting at NNK's exhibition Like Betzy

I experienced impressionistic brush strokes in "Gjesvær". The seagulls reminded me of cleaning fish at sea from an open boat. Grotesquely beautiful and vulnerable. Brushstrokes that were wilder than Balkes, with warmer colors. Was this a female perspective? What were the reactions of the 19th century to this free gesture? Crazy gulls hunting for intestines just below the sea surface. Described to me by Betzy way ahead of her own time.


Read more about Gjesvær here
Execution and color selection

First sketch and color test 2019

 The final motif was not to compete with the figurative coastal landscape of the surroundings, but to act as a stylized, abstract pattern on the building's standing panel. Floating on the wall with site-specific materials, shapes and colors. After some back and forth, I find that the yard paint used on the boathouse is best. Slowly I form an idea of ​​a pink landscape.


Color value test on the boathouse in Folkeparken before the wall is prepared with a fresh coat of red paint.

 A sensual color that conveys strength. In Betzy's lifetime, it was a color for men and newborn boys. Pink is also a color widely used today. In our time a femmenist color, but it also fills our morning sky in Northern Norway much of the winter, during our dark period, when the sun never rise.

The original Rainbow Flag designed for the Gay and Lesbian Freedom Day Parade in San Francisco in 1978 had eight colors, including pink and turquoise. Read more about it here.


Logo painted by Liv Ragnhild Kjellman, Betzyś paint box built by Hedvig Ølmheim.

But pink is not really a color. After all, it's really just a brighter red.

We create a landscape that is not really a landscape. With a defined color that is not really its own color.

 Over three painting days using grid, the old technique Betzy herself used, we in WOW's artist group transferred a design based on the works Gjesvær and Kystparti i Nordnorge to the boathouse and painted it pink.

 A pink landscape of wild nature and animal desperation. Sensual colors that glow in the dark. Like much of what lives in the ocean glows. A hope in the dark, as the brush strokes of Betzy knocked hope into my heart as a female artist, when I saw the exhibition at NNKM for the first time.

 Last the design was simplified, stylized, like complex matters often become when they are retrieved from another time.


Epilogue


Betzy was probably a woman with the idea that she could do as she pleased. She may have drawn a brighter picture of her own surroundings to preserve that view. Maybe that was the reason for her merits. I think female artists should draw a pink landscape of their own reality, regardless of prejudice and challenges. Cherish hope in daily life. It begins with our own perception of reality.


So maybe we can draw a slightly brighter version of our own time.


A hope in the darkness. A pink picture. Thanks Betzy.foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum// Thanks to WOW - Walls of Women, the Perspective Museum and the Northern Norwegian Art Museum.Participating in the completion of the painting were: Graphic designer Siri W. Jachlin (NO) Architect Sara Lund (NO) Visual artist André Enger Aas (NO) Graphic designer, illustrator and initiator for WOW Liv Ragnhild Kjellman (NO) Project Manager for the Perspective Museum Hedvig Ølmheim (NO)

For more information contact WOWPress:Et Rosa Bilde - 2019

Comments


bottom of page